керамични възстановявания

 

описание на случая

Задължително е описанието да бъде на български и на английски език и да бъде дълго не повече от 6000 знака, като съдържа:
• кратка диагноза;
• план на лечение;
• описание на материалите по протокол, с които е работено; 
• кратко обобщение.


Общи препоръки за фотодокументацията

• С отстранени слюнка, налепи, храна, цименти по корони.
• Използвайте грим при лицеви снимки.
• Камерата е центрирана под правилен ъгъл.
• Използвайте фон, когато се налага.
• Не оставяйте ретрактори, огледала и други елементи в полето на снимката.
• Снимките трябва да са с добър контраст, яркост и баланс на бяло.
• Снимките трябва да са симетрични и добре изрязани.
• Спазвайте мащабирането за съответните стандарти.


Начална фотодокументация (преди лечението)


ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Клиничен етап:
1. Снимка с препарираните зъби.
1. Снимка с временни конструкции.
Лабораторен етап:
2. Снимки на моделите.
2. Препоръчително: снимка на готовата конструкция върху моделите.


СЛЕД ЛЕЧЕНИЕТО

Да се предостави същата документация, като изискваната в етап: „Преди лечението” по-горе.
При директни възстановявания, освен горе посочените снимки, моля приложете:
1. Снимка с готовите кавитети преди обтурирането.
2. Снимка (мин. 1 бр.) на етап от композитното изграждане.
3. Рентгенографии преди и след обтурирането.
4. Когато са възстановявани режещи ръбове – снимка при протрузия и/или латеропротрузия (когато са възстановявани и канините).


Забележки

  • Кандидатури, които се отклоняват от ясния регламент на конкурса, и които не съдържат всички задължителни фотографии, ще бъдат дисквалифицирани, и няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

  • Приемайки приложените фотографии като основен аргумент за оценка на кандидатите, журито на конкурса „Усмивка на годината” подчертава, че качеството на подадените фотографии (съгласно общофотографските и дентални изисквания) е решаващ критерий при оценката на представените случаи.