ОБЩ РЕГЛАМЕНТ

Кандидатстването в конкурса се извършва само и единствено чрез софтуера за мениджмънт на конкурси и събития: evalato.com. Кандидатури, които постъпват под друга форма, няма да бъдат разглеждани и няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ кандидатите

 1. Кандидатите трябва да са лекари по дентална медицина или зъботехници – граждани на Република България.

 2. Пациентът, с чийто случай кандидатствате, трябва да е дал съгласието си снимка на лицето му да бъде представяна в общественото пространство.

 3. НОВО! Ако в клиничния ви случай има участие на зъботехник, e необходимо неговото изрично съгласие за участие.

 4. Случаят, с който кандидатствате, да е завършен до 1 март 2020 г.


УЧАСТИЕ В ОТДЕЛНИте КАТЕГОРИИ

 1. Един кандидат има право да участва само с един клиничен случай в категория.

 2. Един кандидат има право да участва с повече от един клиничен случай, но в различни категории.

 3. Един и същи клиничен случай няма право да участва в повече от една категория.


КАК ДА УЧАСТВАТЕ

 1. Подгответе кратко описание на вашия клиничен случай на български и на английски език (не повече от 6000 символа) съгласно изискванията за съответната категория.

 2. Подгответе снимкови изображения в електронен вид (максималната големина на един файл е 2 MB) съгласно изискванията за съответната категория.

 3. Използвайте www.evalato.com – платформата за организация на събития, чрез която лесно и интуитивно ще подготвите и публикувате своята кандидатура, след като попълните необходимата лична и професионална информация и публикувате всички снимкови изображения и краткото описание на български и английски език.
  Крайният срок за кандидатстване е 1 март 2020 г.


предимства на evalato.com

 1. Лесна и интуитивна регистрация.

 2. Можете да попълвате своята кандидатура поетапно, когато имате време.

 3. Гарантирана прозрачност на конкурса.


ЖУРИРАНЕ

Етап 1: Организаторът проверява и одобрява всяка кандидатура в срок до 24 часа от нейното подаване. След изтичане на крайния срок за кандидатстване, журито получава достъп до всички кандидатури и стартира процесът на журиране.

Етап 2: Първо журиране – отличаване на трите номинации и победителите във всяка от категориите. Оценяването се извършва чрез точкова система от 1 до 10 за всеки критерий. Отделните категории имат различни критерии. Всеки критерий има различна тежест на оценяване.

Детайлна информация за точните критерии във всяка категория, вижте по-долу.

Всеки член на журито оценява независимо от другите. Резултатите се сумират автоматично, като случаите с най-висок аритметичен сбор от оценките на членовете на журито печелят съответния приз.

В случай че има кандидатури с еднакъв точков резултат, се пристъпва към повторно гласуване (балотаж).

С цел - максимална обективност при журирането кандидатурите са анонимни. Имената на авторите на случаите са достъпни само за организационния екип.

Резултатите от журирането се съобщават на официалната церемония по награждаването, която ще се състои на 9 април 2020 г. в гр. София.

КРИТЕРИИ НА ЖУРИТО


Журито оценява АНОНИМНО подадените кандидатури във всяка една от категориите по следните критерии, валидни от 1.09.2019:


Комплексно естетично възстановяване

 • Дигноза и план на лечение

 • Техники

 • Минимална инвазивност

 • Сложност

 • Фотодокументация

 • Оклузия

 • Общо изпълнение


Керамични възстановявания

 • Диагноза и план на лечение

 • Препарация

 • Възстановявания

 • Минимална инвазивност

 • Фотодокументация

 • Оклузия

 • Общо изпълнение


Композитни възстановявания

 • Диагноза и план на лечение

 • Препарация

 • Ецване и бондинг

 • Минимална инвазивност.

 • Фотодокументация

 • Оклузия

 • Общо изпълнение


Имплантологичен случай

 • Диагноза и план на лечение

 • Хирургия

 • Протетика

 • Оклузия

 • Фотодокументация

 • Общо изпълнение


КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ

. Дигноза и план на лечение

. Техники

. Минимална инвазивност

. Сложност

. Фотодокументация

. Оклузия

. Общо изпълнение


Розова естетика

 • Диагноза и план на лечение

 • Пародонтологична техника

 • Фотодокументация

 • Оклузия

 • Общо изпълнение


Ортодонтски случай

 • Диагноза и план на лечение

 • Ортодонтска техника

 • Времетраене на лечението

 • Оклузия

 • Фотодокументация

 • Общо изпълнение


Ортодонтски случай с алайнери

 • Диагноза и план на лечение

 • Времетраене на лечението

 • Оклузия

 • Фотодокументация

 • Общо изпълнение


КАТЕГОРИЯ„ПОД 30“

. Дигноза и план на лечение

. Техники

. Минимална инвазивност

. Сложност

. Фотодокументация

. Оклузия

. Общо изпълнение


Студентски клиничен случай

 • Диагноза и план на лечение

 • Фотодокументация

 • Общо изпълнение